Producenci
Regulamin

 Sklep Internetowy www.asdruk.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Sklep internetowy asdruk.pl jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym narzędziem, umożliwiającym dokonywanie zakupów artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych za pośrednictwem Internetu.

Wszystkie produkty oferowane przez firmę, są produktami nowymi i wolnymi od wad prawnych i fizycznych. Wszystkie produkty podlegają opłacie wskazanej przy danym produkcie. Złożenie zamówienia w przypadku potwierdzenia realizacji przez firmę pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za zamówiony towar.

Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie można zamawiać zarówno poprzez system sprzedaży asdruk.pl, jak również:
- faksem lub telefonicznie pod numerami (56) 46 12 007 lub (56) 46 259 23  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 i soboty od 9.00 do 13.00

- pocztą elektroniczną:asdruk@asdruk.pl

Klienci z Grudziądza i okolic mogą liczyć na profesjonalną pomoc i doradztwo naszych pracowników również w siedzibie swojej firmy.

 Regulamin platformy zakupowej asdruk.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Zawartość w sklepie internetowym asdruk.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli samo złożenie zamówienia przez klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Klient wysyłając zamówienie składa jedynie ofertę kupna określonego towaru.

 2. Klient składając zamówienie akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego asdruk.pl.

 II. Składanie zamówień

1. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak założenie stałego Konta Klienta umożliwi korzystanie z wielu opcji i ofert dostępnych wyłącznie po zalogowaniu, a w przyszłości nie trzeba będzie każdorazowo wprowadzać danych nabywcy.


2. Wszystkie ceny w złotych polskich są aktualne z wyjątkiem cen towarów „na zamówienie”. Podane ceny nie stanowią oferty w znaczeniu handlowym. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.


 Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.


3. Po wprowadzeniu produktów do koszyka należy uzupełnić dane nabywcy (dla klientów nie zarejestrowanych), zaznaczyć formę zapłaty, sposób dostarczenia przesyłki (ewentualnie odbiór własny) i wysłać zamówienie.


4. Płatności przelewem należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z naszej firmy o tym, że zamówienie jest gotowe do realizacji. Klient otrzymuje takie potwierdzenie na podany e-mail w terminie 1 do 5 godzin roboczych od wysłania zamówienia. W razie wątpliwości nasz pracownik kontaktuje się z nabywcą na podany numer telefonu.

 III. Gwarancja i rękojmia

1.Termin gwarancji liczy się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Obowiązki gwaranta polegają w zależności od okoliczności rozpoznawanej sprawy: na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonać uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez kupującego (konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta Dz. U> 2014.827) uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Produkty dostępne w sklepie internetowym asdruk.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji są określone na załączonym druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub są realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT.


2. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie jest objęty 2 letnią gwarancją, na warunkach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, kiedy towar nabywa klient prowadzący działalność gospodarczą (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą), produkty, które nie posiadają odrębnej gwarancji producenta, obejmuje 12-miesięczna gwarancja firmy AS-Druk z siedzibą w Gdyni, na warunkach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.


3. Reklamacje rozpatrywana są niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. Gwarant obowiązany jest do dostarczenia rzeczy na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji. Do reklamowanego produktu prosimy o dołączania opisu wady co umożliwi nam na jeszcze szybsze rozpoznanie Państwa roszczeń.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

1/ informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2/ żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

3/ danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c/ Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Reklamacje prosimy zgłaszać naszym pracownikom telefonicznie (56) 46 259 23; (56) 46 12 007 lub e-mailem na adres: asdruk@asdruk.pl. Pozwoli to na szybkie rozwiązanie problemu i wyeliminowanie z naszej oferty produktów nie spełniających norm jakościowych.


5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wady, wadę fizyczną lub prawną  (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową jeżeli w szczególności rzecz sprzedana:

a/nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

b/nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

c/nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d/została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Aby złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli złożą Państwo oświadczenie o dostąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faxu, prześlemy państwo niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Prosimy o wskazanie przez Państwa adresu email umożliwiającego przesłanie z naszej strony potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź żądania obniżenia ceny.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

W przypadku uwzględnienia przez sprzedawcę Państwa roszczeń z tytułu rękojmi dotyczących obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu poniesionych przez Państwa kosztów  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Kupującemu będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, który nabył produkt/produkty w naszym sklepie internetowym może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli  Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  telefonicznie (56) 46 259 23; faxem(56) 46 12 007 lub e-mailem na adres: asdruk@asdruk.plo swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  w formie pisemnej, elektronicznej, faksem. Mogą Państwa skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy wskazanego w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta DZ.U. 2014.827, jednak nie jest to konieczne dla złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli złożą Państwo oświadczenie o dostąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faxu, prześlemy państwo niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Prosimy o wskazanie przez Państwa adresu email umożliwiającego przesłanie z naszej strony potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływie terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas). Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w który m zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdy przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Prosimy odesłać nam rzecz na adres: "AS-DRUK" S.C. 86-300 Grudziądz, ul.Wybickiego 28 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie wskazujemy, iż w razie nieuwzględnienia prze nas państwa roszczeń, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń w formie mediacji lub rozstrzygnięcia sporu przez sąd polubowny właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania. 

2. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego asdruk.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl